Διευκρινίσεις σχετικά με διατάξεις του Ν. 4736/2020 για τα πλαστικά προϊόντα

Αγαπητά Μέλη, 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με διατάξεις του Ν.4736/2020 αναφορικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και ειδικότερα για:

α. Την επιβολή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες συσκευασίες από την 1η Ιανουαρίου 2022 και

β. Την απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών μιας χρήσης.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτονται επίσης: 

  • Το ΦΕΚ Α 200 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4736/2020 («Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις»)
  • Το ΦΕΚ Α 129 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν. 4819/2021 («Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις») και
  • Το άρθρο 77 (*Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020″)  του Ν. 4876/2021 (“Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.”) στα οποία το ανωτέρω έγγραφο του αρμόδιου Υπουργείου αναφέρεται.

Σημειώνεται πως ο Ν. 4819/2021 προβλέπει μια σειρά από ρυθμίσεις, όπως τη χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και την ετήσια καταχώρηση τους, το σύστημα πληρώνω όσο πετάω, ρυθμίσεις για τα πλαστικά μιας χρήσης και άλλες διατάξεις.

Με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media