Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  δημοσιεύθηκε ο Ν.5103/2024 (ΦΕΚ Α’ 57/19.4.2024),  με τον οποίο επιβάλλονται μια σειρά από υποχρεώσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εκτελούν δημόσια μουσική στους κοινόχρηστους χώρους τους όσον αφορά στο ελληνόφωνο τραγούδι.

Όπως γνωρίζετε, υπήρξε έντονη αντίθεση του  Ξ.Ε.Ε.  στην προώθηση της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία εκφράστηκε τόσο με ανακοινώσεις στον τύπο και επιστολές στην Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και με την παράσταση του Προέδρου του Ξ.Ε.Ε. στην Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου  στην αρμόδια Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα αυτής της οξείας αντιπαράθεσης του Ξ.Ε.Ε. ήταν η θεσμοθέτηση της εξαίρεσης των ξενοδοχείων, όπου η δημόσια εκτέλεση πραγματοποιείται ενιαία από μία πηγή ήχου και σε  άλλους κοινόχρηστους χώρους  από τους αναφερόμενους στο νόμο δηλαδή χώροι εισόδου, υποδοχής και ανελκυστήρες. Επίσης με την παρέμβαση του Ξ.Ε.Ε. και άλλων φορέων των δημιουργών αποσύρθηκε η διάταξη που επέτρεπε τη χρήση συσκευών ή συστημάτων για τον έλεγχο των εκτελούμενων  έργων.

Πάντως,  το  νέο νομοθέτημα δεν επιλύει  τα πάγια προβλήματα του κλάδου στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας και γι’ αυτό το λόγο το Ξ.Ε.Ε. δεν θα  σταματήσει να ζητά μια ρύθμιση σύμφωνη  με τη λογική και την ευρωπαϊκή πρακτική: κάθε ξενοδοχείο να καταβάλει σε έναν και μοναδικό οργανισμό συνολική  αμοιβή για όλα τα δικαιώματα και ο οργανισμός αυτός να έχει την ευθύνη του επιμερισμού  της στους  οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων (ΟΣΔ).

Επισυνάπτουμε όλο το κείμενο του Ν.5103/2024 και επισημαίνουμε τις κύριες διατάξεις του για τα ξενοδοχεία και τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα (δεν καταλαμβάνει τα ξενοδοχεία σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ) :

Άρθρο 8

Δημόσια εκτέλεση ελληνόφωνου τραγουδιού στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων

  1. Στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα) και δδ) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και εφόσον εκτελείται δημόσια μουσική, το ελάχιστο ποσοστό εκτέλεσης ελληνόφωνου τραγουδιού δεν μπορεί να είναι κατώτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των εκτελούμενων μουσικών έργων.
  2. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, οι έχοντες την εκμετάλλευση των ξενοδοχείων και των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1, παραδίδουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4481/2017(Α’ 100), σε μορφότυπο τους καταλόγους με το σύνολο των μουσικών έργων που εκτέλεσαν δημόσια στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 χώρους, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των καταλόγων, εκδίδουν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται το ακριβές ποσοστό ελληνόφωνου τραγουδιού που εκτελέστηκε δημόσια κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και την οποία κοινοποιούν και στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας εντός της ίδιας προθεσμίας.
  3. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται τα ξενοδοχεία ή τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, στα οποία, για τεχνικούς λόγους, η δημόσια εκτέλεση λαμβάνει χώρα ενιαία από μία πηγή ήχου και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους αυτών πέραν των προβλεπομένων στην περ ε. του άρθρου 3.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Ως ελληνόφωνο τραγούδι νοείται το μουσικό έργο που συντίθεται από μουσική και στίχο, εφόσον το ήμισυ τουλάχιστον της διάρκειάς του καταλαμβάνεται από κείμενο στην ελληνική γλώσσα. Στην έννοια του ελληνόφωνου τραγουδιού συμπεριλαμβάνεται και η ορχηστρική μουσική απόδοση ελληνόφωνου τραγουδιού, καθώς και τα μουσικά έργα χωρίς στίχο που έχουν ηχογραφηθεί στην ελληνική επικράτεια.

β. Ως νέα ηχογραφήματα νοούνται τα ηχογραφήματα ελληνόφωνου τραγουδιού κατά την έννοια της περ. α., που ενσωματώνουν νέα μουσικά έργα των οποίων η πρώτη κυκλοφορία ή παρουσίαση ή διάθεση ή κατ’ αίτηση διάθεση στο κοινό έλαβε χώρα έως ένα (1) έτος πριν από τη ραδιοφωνική μετάδοσή τους.

γ. Ως ώρες μεγάλης ακροαματικότητας νοούνται οι ώρες από 06:00’ έως 22:30’ καθημερινά.

δ. Ως μορφότυπος νοείται ο ενιαίος κατάλογος έργων κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 24 τουν. 4481/2017 (Α’ 100) που έχουν εκτελέσει δημόσια οι υπόχρεοι των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του παρόντος και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον ο τίτλος και η διάρκεια των έργων, τα στοιχεία των συνθετών και τα στοιχεία των στιχουργών αυτών.

ε. Ως κοινόχρηστοι χώροι των καταλυμάτων της παρ. 1 του άρθρου 8 νοούνται αποκλειστικά οι χώροι εισόδου, υποδοχής αυτών και οι ανελκυστήρες.

Άρθρο 14

Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους έχοντες την εκμετάλλευση ξενοδοχείων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, εμπορικών κέντρων, καζίνο, μέσων μαζικής μεταφοράς, των χώρων αναμονής αερολιμένων και λιμένων για την παραβίαση των υποχρεώσεων μετάδοσης ελληνόφωνου τραγουδιού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: N.5103 -2024 ΦΕΚ Α 57 19.4.2024

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media