Ενημέρωση για την εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων μας με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε τις θερμές ευχές μας για Καλό Πάσχα  και σας ενημερώνουμε για μια σειρά από θέματα, τα οποία πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας για την εύρυθμη λειτουργία του καταλύματός σας με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν. 4276/2014, τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους. Οπότε σας συνιστούμε να ελέγξετε το χρόνο λήξης των παρακάτω δικαιολογητικών:

 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
 • Άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (KYE)
 • Άδειες Κολυμβητικών Δεξαμενών

Τα ΚΥΕ, οι κολυμβητικές δεξαμενές και οι παιδότοποι υπάγονται πλέον, όπως και η αδειοδότηση των καταλυμάτων, στο καθεστώς γνωστοποίησης του Ν.4442/2016, η οποία πραγματοποιείται μέσα από το ψηφιακό σύστημα  www.notifybusiness.gov.gr, οπότε σε περίπτωση λήξης των εν λόγω αδειών, θα πρέπει να προβείτε σε γνωστοποίηση.

Σημειώνουμε ότι αν τυχόν έχουν επέλθει μεταβολές στην επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το κατάλυμα, όπως αλλαγή επιχείρησης, μεταβολή του νομίμου εκπροσώπου, αλλαγή δυναμικότητας, οφείλετε να υποβάλετε γνωστοποίηση μέσα από το παραπάνω σύστημα,  αφού πρώτα λάβετε σχετική βεβαίωση από το Ξ.Ε.Ε. και συγκεντρώσετε σε φάκελο που θα τηρείτε στην επιχείρησή σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ

Η προθεσμία κατάταξης των ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με τις προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές έχει παραταθεί μέχρι την 31.10.2023 (άρθρο 31 του Ν.5039/2023, ΦΕΚ Α’83). Οπότε σας καλούμε να μεριμνήσετε για την κατάταξη του ξενοδοχείου σας στην προσήκουσα κατηγορία αστέρων, προκειμένου να αποφύγετε τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επισημαίνουμε ότι:

 • όσα ξενοδοχεία έχουν εκδώσει πιστοποιητικό κατάταξης μέχρι και την 12.2020, το πιστοποιητικό κατάταξης παρατείνεται για 4 χρόνια από τη λήξη του
 • όσα ξενοδοχεία έχουν εκδώσει πιστοποιητικό κατάταξης από1.2021 έως 31.12.2022, το πιστοποιητικό κατάταξης παρατείνεται για 3 χρόνια από τη λήξη του
 1. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ  καταργήθηκαν από 4.4.2023 με την ΚΥΑ 6969/2023 (ΦΕΚ Β’2194).

 1. ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Με πρόσφατη διάταξη στο Ν. 5037/2023 άρθρο 269 (ΦΕΚ Α’ 78) ισχύουν τα παρακάτω για το ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής :

Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31.12.2023, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Για τα καταλύματα με περισσότερα από πενήντα (50) δωμάτια και με βάθος μιας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας οφείλει,  κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να  βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με το Ν. 4819/2021 ( ΦΕΚ Α’ 129) θεσπίστηκε ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων, με το οποίο επιβάλλονται μια σειρά από υποχρεώσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, υποχρεούνται να εγγραφούν στο ΗΜΑ. https://wrm.ypeka.gr/

 • Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων Τροφίμων (ΗΜΑΤ)

Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων που διατίθενται ως δωρεά, στο ΗΜΑΤ, που λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2023. https://wrm.ypeka.gr/

 • Βιοαπόβλητα

Από 1/1/2023 τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 20, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τα ζωϊκά υποπροϊόντα. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α` βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων της ΑΕΠΟ.

 • Απόβλητα συσκευασίας

Οι φορείς λειτουργίας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των χώρων λειτουργίας τους.

Ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών, τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες σε κάθε δωμάτιο.

 1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

Για την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών που θα ευνοήσουν τον πολλαπλασιασμό του μικροβίου της λεγεωνέλλας στα δίκτυα σωληνώσεων υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων, είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/disease/legionellosi/

 1. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Συστήνεται η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  και του ΕΟΔΥ σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από τους υπευθύνους των ξενοδοχείων, καθώς και από τους ιατρούς που συνεργάζονται με αυτά,  στα τηλέφωνα 2108899064,-017,-061 ή μετά τις 17:00 στο 2105212054. Στόχος του ΕΟΔΥ είναι να στηρίξει και να καθοδηγήσει τις ξενοδοχειακές μονάδες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας ως προς τη λήψη μέτρων για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης εντός του ξενοδοχείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eody.gov.gr/disease/gastrenteritides/

 1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι μικρές επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη του συστήματος HACCP, εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων. Θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού που χειρίζεται τα τρόφιμα εκδοθείσες από τον ΕΦΕΤ. Οι βεβαιώσεις αυτές ισχύουν επ’ αόριστον. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται και με τηλεκατάρτιση.

Από την παραπάνω εκπαίδευση ή κατάρτιση εξαιρείται μόνο το προσωπικό, το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο ή δίπλωμα) επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα τροφίμων.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη HACCP ή μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πλήρως το HACCP, μπορούν να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σύστημα HACCP που εφαρμόζουν.

(Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Β’ 2161/2017).

https://www.efet.gr/index.php/el/food-industry/ekpaidefsi-prosopikoy-epixeiriseon

Θα επανέλθουμε με πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με την εκπαίδευση προσωπικού που χειρίζεται τρόφιμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media