Εθνικός Κλιματικός Νόμος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη 26/5 ψήφισε τον πρώτο κλιματικό νόμο που στοχεύει στην ανθρακική ουδετερότητα έως το 2050 και αποτελεί τον πρώτο οδικό χάρτη υποχρεώσεων από τη πολιτεία, τους Δήμους, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Με το νόμο προσδιορίζονται µέτρα και πολιτικές για την προσαρµογή της χώρας στην κλιµατική αλλαγή και τη διασφάλιση της πορείας απανθρακοποίησης έως το έτος 2050. Ειδικότερα, θεσπίζονται:

α) µέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή µε το µικρότερο δυνατό κόστος,

β) ενδιάµεσοι στόχοι µετριασµού των ανθρωπογενών εκποµπών για τα έτη 2030 και 2040,

γ) δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των σχετικών στόχων,

δ) διαδικασίες αξιολόγησης και αναπροσαρµογής των στόχων και λήψης πρόσθετων µέτρων, και

ε) µέτρα για τον µετριασµό των εκποµπών από την ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τοµέα, τις µεταφορές και τις επιχειρήσεις.

Οι υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νόμου

Στις 29 σελίδες του νόμου εντοπίζουμε τις βασικές υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων που επιγραμματικά είναι:

  • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που ταξινοµούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι αµιγώς ηλεκτρικά οχήµατα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήµατα εξωτερικής φόρτισης, ρύπων έως πενήντα (50) γραµµαρίων διοξειδίου του άνθρακα, ανά χιλιόµετρο (CO2/χλµ)
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρµανσης.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρµανσης, το οποίο είναι αναµεµειγµένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) κατ’ όγκο µε ανανεώσιµα υγρά καύσιµα.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), συµπεριλαµβάνεται ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος των κτιρίων, σύµφωνα µε το πρότυπο «ISO 14064-1:2018», κατηγορίας 1 και 2 ή µε άλλη αντίστοιχη µέθοδο.
  • Τα έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), που κατατάσσονται στις ακόλουθες οµάδες και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕΔΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 3763), υποχρεούνται σε µείωση εκποµπών κατά τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον, έως το 2030 σε σχέση µε το έτος 2019, µε αναγωγή στην κατάλληλη µονάδα προϊόντος και έργου.
  • Από το 2026, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της παρ. 1 υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά µε τις εκποµπές του προηγούµενου έτους.
  • Από την 1/1/2024 ενεργοποιείται το άρθρο 18 σχετικά µε την ενδυνάµωση της διάστασης της κλιµατικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και την τροποποίηση του Παραρτήµατος II του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
  • Στην παρ. Β΄ του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011 προστίθεται η παρ. 8α ως εξής: «8α. Έλεγχος της συµβατότητας του έργου ή της δραστηριότητας, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και του ΕΣΕΚ, την αποτύπωση του τρόπου συµβολής στην κλιµατική ουδετερότητα το 2050, την καταγραφή των ανωτέρω στο πρόγραµµα παρακολούθησης της παρ. 7 και τη λήψη κατάλληλων µέτρων για τον µετριασµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε ποσοτική τους ανάλυση, όπου αυτό είναι εφικτό.»
  • Στην παρ. β΄ του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4014/2011 τροποποιείται η παρ. 9 ως προς τις πληροφορίες της ΜΠΕ που πρέπει να περιλαµβάνει η µη τεχνική περίληψη, και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής: «9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών της ΜΠΕ βάσει των παρ. 1 έως 8α.»

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media