Κατάργηση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές στον ν. 1077/1980 (Α΄ 225), περί της απασχόλησης προσωπικού ξενοδοχείων:

Άρθρο 69 Κατάργηση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 στον ν. 1077/1980 – Υποχρεώσεις εργοδοτών – Αντικατάσταση άρθρου 3 ν. 1077/1980 – Κατάργηση άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ν. 1077/1980.

  1. Στο άρθρο 1 του ν. 1077/1980 (Α΄ 225), περί της απασχόλησης προσωπικού ξενοδοχείων και των προϋποθέσεων απασχόλησης, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. α) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων ιατρικών βεβαιώσεων. Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. β) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου.».

  1. Το άρθρο 3 του ν. 1077/1980, περί των υποχρεώσεων εργοδοτών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Υποχρεώσεις εργοδοτών

  1. Ο εργοδότης προσλαμβάνει ή απασχολεί προσωπικό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1. Η επιχείρηση τηρεί φάκελο του κάθε εργαζόμενου με τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσδιορίζονται στην παρ. 1Α του άρθρου 1, ο οποίος επιδεικνύεται όταν ζητείται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
  2. Κατά των εργοδοτών, οι οποίοι προσλαμβάνουν ή απασχολούν μισθωτούς κατά παράβαση του άρθρου 1, επιβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).».
  1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται:

α) τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ν. 1077/1980,

β) η υπ΄ αρ. 40073/2.3.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί καθιερώσεως ενιαίου βιβλιαρίου Εργασίας και Υγείας Μισθωτών Ξενοδοχείων» (Β΄ 135), και

γ) η υπ΄ αρ. 40074/2.3.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί καθορισμού τύπου, περιεχομένου, τρόπου εκδόσεως, συμπληρώσεως, ανανεώσεως κλπ. του Βιβλιαρίου Εργασίας και Υγείας Μισθωτών Ξενοδοχείων των Ν. 1077/80 και Α.Ν. 2520/40» (Β΄ 135).

Γενικότερα, με το άρθρο 87 του Ν. 5036/2023 καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 1077/1980 με τις οποίες προβλεπόταν ότι  οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, έπρεπε να εφοδιάζονται με βιβλιάριο εργασίας τα οποία εκδίδονταν από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και νυν της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Η συμμετοχή της Δ.ΥΠ.Α. σε αυτή τη διαδικασία, πέραν του ότι προερχόταν από ένα αρκετά προγενέστερο πλαίσιο, δημιουργούσε ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις και υψηλό διοικητικό βάρος, καθώς πληθώρα βιβλιαρίων δεν παραλαμβάνονταν από τους δικαιούχους και παρέμεναν στο αρχείο των ΚΠΑ2.

Το ενιαίο βιβλιάριο εργασίας, γνωστό και ως “πράσινο βιβλιάριο ΟΑΕΔ”, εκδιδόταν μόνο εφόσον ο εργαζόμενος δεν έπασχε από μεταδοτική ή μολυσματική νόσο και δεν είχε καταδικασθεί αμετάκλητα για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, πλαστογραφία, εμπορία, κατοχή, χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, λαθρεμπορία η για εγκλήματα κατά των ηθών.

Η έκδοση βιβλιαρίου εργασίας αφορούσε το κυρίως ξενοδοχειακό προσωπικό και όχι το διοικητικό (υπαλλήλους γραφείου, λογιστές κλπ.) ή το τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ.).

Με το Ν. 5036/2023, καταργήθηκε η έκδοση του ενιαίου βιβλιαρίου εργασίας, παραμένει όμως η υποχρέωση του εργαζόμενου να προσκομίζει πριν την πρόσληψή του στο εργοδότη, ιατρική βεβαίωση ότι δεν πάσχει από από μεταδοτική ή μολυσματική νόσο (πιστοποιητικό υγείας) καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου που να αναφέρεται στα προαναφερθέντα αδικήματα – εγκλήματα και, τότε μόνο, εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα μπορούν να προσληφθούν ή να απασχοληθούν. Τα δικαιολογητικά τηρούνται στην επιχείρηση στο φάκελο του εργαζόμενου και επιδεικνύονται, όταν ζητούνται, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η πρόσληψη ή απασχόληση εργαζομένων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θεωρείται παράβαση και στον εργοδότη μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media