Νέες ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες κολυμβητικών δεξαμενών και άλλες διατάξεις ξενοδοχειακού ενδιαφέροντος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με το Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α’ 78 28.03.2023)  με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» :

                                                                                   Άρθρο 269

Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση περ. α’ και περ. β’ παρ. 3 άρθρου 46 ν. 4688/2020

Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), τροποποιούνται:

α) η περ. α’ με την αντικατάσταση της λέξης «περισσότερες» από τη λέξη «περισσότερα» και με την αντικατάσταση της λέξης «κλίνες» από τη λέξη «δωμάτια»

β) η περ. β ’με την παράταση της δυνατότητας εκτέλεσης χρεών ναυαγοσώστη από τους επόπτες ασφαλείας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Για τα καταλύματα με περισσότερα από πενήντα (50) δωμάτια και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2023, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.»

                                                                                 Άρθρο 217

Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα ευρύτερων εκτάσεων, επί των οποίων υλοποιούνται τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας – σύνθετα τουριστικά καταλύματα και εγκατάσταση Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (campings) – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 998/1979

                                                                                 Άρθρο 223

Παροχή διευκολύνσεων στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997

                                                                                Άρθρο 231

Ελάχιστες αναγκαίες αποστάσεις των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών των μικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας από τον αιγιαλό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5 ν. 4179/2013

                                                                                Άρθρο 236

Προϋποθέσεις επιτρεπτής συνένωσης όμορων γηπέδων – Αυθεντική ερμηνεία παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4759/2020

                                                                                Άρθρο 238

Εκκρεμείς διαδικασίες μετατροπής της εισφοράς σε γη προς δήμους σε εισφορά σε χρήμα για την ανέγερση εκτός σχεδίου τουριστικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4759/2020

                                                                              Άρθρο 239

Παρατάσεις ισχύος προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4495/2017

                                                                              Άρθρο 268

Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 68 ν. 4875/2021

                                                                               Άρθρο 270

Aναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media