Νόμος υπ’ αριθμ. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210)

Θέμα: Νόμος υπ’ αριθμ. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την ερώτηση του αξιότιμου συναδέλφου Χαράλαμπου Γιαλιτάκη, σχετικά με το παραπάνω θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έως τις 10/07/2023, υποχρεούμαστε να ορίσουμε στα ξενοδοχεία μας Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) και να ενημερώσουμε την Επιθεώρηση Εργασίας.

Αναλυτικά:

Με το άρθρο 9 καθιερώνεται η υποχρέωση εσωτερικών διαύλων αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα. Ποιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
Παρ.1 οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν ταυτόχρονα πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων τους και τη διάρκεια της απασχόλησης εκάστου των εργαζομένων εντός του έτους, ορίζουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Ο υπολογισμός του αριθμού των εργαζομένων στους φορείς του ιδιωτικού τομέα γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α’251).

Στον αριθμό των εργαζομένων περιλαμβάνονται:
α) οι πλήρως απασχολούμενοι που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης,
β) τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται,
γ) οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα, και
δ) οι ιδιοκτήτες – επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή. Δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρ.2 Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για δύο (2) ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των πενήντα (50) απασχολουμένων.

Παρ.3 Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους δύνανται να ορίζουν Υ.Π.Π.Α. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει Υ.Π.Π.Α., η αναφορά μπορεί να υποβληθεί στην Ε.Α.Δ. (Εθνική Αρχή Διαφάνειας).

Παρ.4 Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, μεταφορών και
περιβάλλοντος, καθώς και οι φορείς που λειτουργούν βάσει απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται από τη φύση τους να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, υποχρεούνται να ορίσουν Υ.Π.Π.Α., ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν (εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ που θα ορίζει τους ΚΑΔ).

Παρ.5 Οι φορείς ιδιωτικού τομέα με πενήντα (50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους δύνανται να κάνουν χρήση κοινών Υ.Π.Π.Α. για την παραλαβή αναφορών.

Για τον ορισμό (κοινού) Υ.Π.Π.Α οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν υπ’ όψει τους ότι σύμφωνα με τη παρ.8 του άρθρου 9:

Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να:
α) ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα,
β) σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων

Παρ.6 Η θητεία του Υ.Π.Π.Α. διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον ημερολογιακό έτος, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα για σπουδαίο λόγο.

Παρ.7 Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος του φορέα ιδιωτικού τομέα είτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμμορφώνεται με τις επιταγές του παρόντος. Και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο διοικητικό όργανο του φορέα. Επίσης, τρίτα μέρη μπορούν να εξουσιοδοτηθούν για την παραλαβή αναφορών παραβιάσεων εκ μέρους νομικών οντοτήτων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις για την τήρηση της ανεξαρτησίας, της εμπιστευτικότητας, της προστασίας των δεδομένων και της μυστικότητας. Τέτοια τρίτα μέρη μπορούν να είναι πάροχοι πλατφορμών εξωτερικής αναφοράς, εξωτερικοί σύμβουλοι ελεγκτές, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων ή εκπρόσωποι των εργαζομένων (ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

Παρ.11 Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. για τους φορείς του ιδιωτικού τομέα της παρ. 1 διαπιστώνεται από την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία ενημερώνει την Ε.Α.Δ. για στατιστικούς λόγους.

Παρ.13 Η παραβίαση της υποχρέωσης ορισμού Υ.Π.Π.Α. συνεπάγεται επιβολή προστίμου από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα (εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ).

Περαιτέρω, η παρ. 2 του άρθρου 25, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότερους από διακόσιους σαράντα εννέα (249)
εργαζομένους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και να ενημερώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο κατά περίπτωση εποπτικό φορέα των παρ. 11 και 12 του άρθρου 9. Κατά τα ανωτέρω, οι επιχειρήσεις με άνω των 249 εργαζόμενους υποχρεούνται να ορίσουν Υ.Π.Π.Α. έως 10.05.2023 και να ενημερώσουν την Επιθεώρηση Εργασίας εντός διμήνου από τον ορισμό αυτό.
Σημειώνουμε ότι δεδομένου ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις (Άρθρο 44) το έτος αναφοράς υπολογισμού του πλήθους των απασχολούμενων στους φορείς του ιδιωτικού τομέα είναι για την πρώτη εφαρμογή το 2022.

Με βάση τα παραπάνω είναι σε δημιουργία ηλεκτρονική φόρμα γνωστοποίησης Υ.Π.Π.Α στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sepenet της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα λειτουργεί και θα είναι διαθέσιμη από την 10/07/2023.

Οι δηλώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
Α. Στοιχεία Επιχείρησης
 Επωνυμία Επιχείρησης
 ΑΦΜ
 Δ.Ο.Υ
 Διεύθυνση (Έδρας επιχείρησης)
 Τ.Κ (Έδρας επιχείρησης)
 Δήμος (Έδρας επιχείρησης)
 ΚΑΔ Επιχείρησης
 Τηλέφωνο
 Email
 Νόμιμος Εκπρόσωπος Επιχείρησης
 ΑΦΜ νόμιμου εκπροσώπου
 Έτος Αναφοράς κατά το οποίο ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό τουλάχιστον των πενήντα (50) απασχολουμένων
 Σύνολο απασχολούμενων (το οποίο θα αναλύεται κατά τα οριζόμενα στο αρ. 9 Ν.4990/2022)
Β. Στοιχεία Υ.Π.Π.Α
 ΑΦΜ
 Ονοματεπώνυμο
 Δ/ΝΣΗ
 Όνομα Πατρός
 Σχέση Εργασίας (Εργαζόμενος του Ιδιωτικού Φορέα ή Τρίτο Πρόσωπο) κατά τα οριζόμενα στην Παρ.7 του Αρ.9
 Κοινή χρήση Υ.Π.Π.Α Ναι ή Όχι κατά τα οριζόμενα στην Παρ.5 του Αρ.9 (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα)
 Κοινή χρήση στο πλαίσιο Ομίλων επιχειρήσεων (Ναι ή Όχι)
 Στοιχεία Επικοινωνίας (Τηλέφωνο / email)
 Ημερομηνία έναρξης σύμβασης
 Ημερομηνία λήξης σύμβασης

Επισυνάπτεται το έντυπο γνωστοποίησης ανάθεσης καθηκόντων Υ.Π.Π.Α.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media