Παράταση ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων του άρθρου 70 της  από 13.4.2020 ΠΝΠ έως και την 31η.12.2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 10 του  Ν. 4965/2022(ΦΕΚ Α’ 162/2.09.2022) με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα»  προβλέπεται εκ νέου  παράταση  ισχύος μέχρι 31.12.2022 των πιστωτικών σημειωμάτων (vouchers) μόνο του άρθρου 70 της από 13.4.2020 ΠΝΠ , που έχουν εκδοθεί από τουριστικές επιχειρήσεις προς τους πελάτες τους  (B2C) για ακυρωμένα ταξίδια λόγω της πανδημίας.

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής:

Άρθρο 10

Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 30ή.6.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2022.».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (grhotels.gr)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media