Προθεσμία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4933( ΦΕΚ 99 Α’/20.05.2022) με τίτλο «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται το παρακάτω άρθρο 46, το οποίο παρέχει προθεσμία 2 ετών στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα  για την προσκόμιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης στα άρθρα 45-49 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», διατάξεις για τους τουριστικούς λιμένες, τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού και για τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη.

Άρθρο 46

Προθεσµία περιβαλλοντικής αδειοδότησης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων

  1. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που είναι αδειοδοτηµένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), ακόμα και αν από το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. και έχουν καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, ελλείπει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την έκδοσή της στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  2. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που διέθεταν Ε.Σ.Λ., το οποίο έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., επαναχορηγείται το Ε.Σ.Λ. που ανακλήθηκε, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, για την προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. στην υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ε.Σ.Λ., τίθεται προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  3. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου των παρ. 1 και 2, µε απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, ανακαλείται το Ε.Σ.Λ., σύμφωνα µε τον ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media