Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ με Α.1217/2023 (ΦΕΚ Β’7535/31.12.2023) με τίτλο «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, του τρόπου προσδιορισμού των προσώπων που είναι υπόχρεα στην απόδοση του τέλους, του χρόνου και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσής του, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

Συγκεκριμένα στο Άρθρο 30 μεταξύ άλλων αναφέρετε ότι το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αντικαθιστά από 1/1/2024 το φόρο διαμονής και καθορίζεται ως εξής ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα:

1 Α. Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014(Α’155), δηλαδή μόνο τα ξενοδοχεία (δεν περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, οι ξενώνες φιλοξενίας νέων, τα κάμπινγκ) :
αα) 1-2 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου1 του ν. 4276/2014, ενάμισι (1,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), ενάμισι (1,50) ευρώ.
Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δέκα (10) ευρώ.

1Β. Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:
α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, δηλαδή μόνο τα ξενοδοχεία (δεν περιλαμβάνονται τα ξενοδοχεία σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, οι ξενώνες φιλοξενίας νέων, τα κάμπινγκ) :
αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,
αβ) 3 αστέρων, ενάμισι (1,50) ευρώ,
αγ) 4 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,
αδ) 5 αστέρων, τέσσερα (4,00) ευρώ,
β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ,
γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 και του άρθρου 39Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, πενήντα λεπτά (0,50) ευρώ.
Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τέσσερα (4) ευρώ,
δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τέσσερα (4) ευρώ.

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους:
Το τέλος βαρύνει το διαμένοντα που έκανε χρήση του δωματίου ή διαμερίσματος και επιβάλλεται ολόκληρο ακόμη και σε περίπτωση ημιδιαμονής.

Δεν επιβάλλεται μόνο σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Απόδοση τέλους:
Το τέλος αποδίδεται από τις επιχειρήσεις διαμονής στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις , που υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους».

Έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξη είσπραξης τέλους:
Το «ειδικό στοιχείο-απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» εκδίδεται προς το διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα και σε περίπτωση περισσοτέρων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα σε ένα εξ αυτών. Δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά όταν αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο ) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς ένα εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο .
Το «ειδικό στοιχείο-απόδειξη είσπραξης τέλους» δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποιήστε το στα Social Media